Regulaminy

regulamin

Prosimy Uczniów i Rodziców o zapoznanie się z regulaminem wypożyczenia i korzystania z podręczników będących własnością szkoły.

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Oleśnie

 

I Organizacja biblioteki szkolnej

Postanowienia ogólne:

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem promocji czytelnictwa oraz edukacji medialnej.
 2. Biblioteka bezpłatnie wypożycza książki i inne materiały.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 4. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
  1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
  2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
  3. prowadzenie przysposobienia czytelnicze, medialne i informacyjne uczniów. 
 5. Biblioteka gromadzi i udostępnia podręczniki szkolne w trybie wyznaczonym odrębnymi przepisami, dystrybuuje wśród uczniów materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
 6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Biblioteka jest czynna w godz. 8.00 – 14.00.
 1. W czytelni biblioteki funkcjonuje jedno stanowisko komputerowe z podłączeniem do Internetu umożliwiające rozwój efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z komputera codziennie w godzinach pracy biblioteki.

W bibliotece przestrzega się przepisów BHP.

II Zasady korzystania z biblioteki i czytelni

 1. Każdy użytkownik zobowiązany jest zapozna się z regulaminem biblioteki i  czytelni.
 2. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych przez siebie książek lub innych dokumentów bibliotecznych.
 3. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 4. W bibliotece panuje cisza i atmosfera sprzyjająca pracy własnej ucznia, przestrzega się obowiązujących zasad kultury słowa i zachowania.

III Poszanowanie książek i innych dokumentów

 1. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia lektury, książki lub innego dokumentu ze zbiorów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest oddać taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
 3. Rzeczywistą wartość książki określa bibliotekarz na podstawie aktualnych cen książek
  w księgarniach. W przypadku darów - książek używanych z uwzględnieniem stopnia ich zużycia.

IV Zasady udostępniania książek i innych źródeł informacji                      

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez cały rok szkolny, na przerwach śródlekcyjnych oraz na lekcjach.
 3. Do zbiorów bibliotecznych należą:
 1. programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 2. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
 3. wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,
 4. wydawnictwa informacyjne i albumowe,
 5. czasopisma dla dzieci i młodzieży,
 6. czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
 7. czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
 8. woluminy stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
 9. zbiory multimedialne,
 10. materiały regionalne i lokalne.
  1. wypożyczając je do domu,
  2. czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
  3. wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).
  4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego  miesiąca, w przypadku wypożyczenia lektury o terminie zwrotu decyduje nauczyciel przedmiotu.
  5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
  6. Biblioteka umożliwia wypożyczenia książek na wakacje.
  7. Warunkiem wypożyczenia książek na wakacje jest zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki oraz uregulowanie ewentualnych należności.
  8. Zasady wypożyczania książek na wakacje:
   1. czytelnik może wypożyczyć do 5 książek na okres 2 miesięcy,
   2. książki będą wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji,
   3. termin zwrotu książek wypożyczonych na wakacje upływa w pierwszym tygodniu września,
   4. w razie zgubienia książki obowiązują zasady zawarte w dalszej części regulaminu biblioteki.
 1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
 1. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone
  do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 1. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się
  z biblioteką.

V Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz promocja czytelnictwa                                                

Biblioteka zapewnia:

 1. Obsługę użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
 1. Gromadzenie zbiorów zgodnie z organizacją i potrzebami szkoły
  oraz zainteresowaniami użytkowników biblioteki.
 2. Poradnictwo w doborze literatury.
 3. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo w formie konkursów, wystaw, gazetek promujących nowości zakupione do bibliotek, informujących o konkursach i wydarzeniach organizowanych w bibliotece, spotkań tematycznych.

VI Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

Bibliotekarz jest odpowiedzialny za:

 1. Wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne.
 2. Tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych dla uczniów
  i nauczycieli.
 3. Pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury poprzez prowadzenie instruktażu korzystania ze zbiorów księgozbioru biblioteki.
 4. Stwarzanie warunków do posługiwania się technologią informacyjną w zakresie poszukiwania informacji.

VII Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

Biblioteka zapewnia:                                                                                   

 1. Gromadzenie materiałów o regionie oraz organizowanie zajęć bibliotecznych promujących tradycję i kulturę regionu.
 2. Organizowanie imprez charytatywnych szczególnie na rzecz społeczności lokalnej.
 3. Organizowanie imprez edukacyjnych oraz spotkań z interesującymi osobami.
 4. Organizowanie wycieczek edukacyjnych.
 5. Prowadzenie koła bibliotecznego lub interdyscyplinarnego koła zainteresowań.

VII Zasady współpracy biblioteki szkolnej                                                         

1. Współpraca z uczniami

 1. Biblioteka pracuje nad rozwijaniem kultury czytelniczej uczniów
  oraz nad kształtowaniem u nich postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, prowadzone są indywidualne rozmowy
  z czytelnikami.
 2. Wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się.
 3. Użytkownicy biblioteki mają prawo do informacji i korzystania nieodpłatnie
  ze wszystkich zasobów biblioteki.
 4. Uczniowie szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w pracy Koła Biblioteki Szkolnej.
 5. Biblioteka szkolna wspiera indywidualny rozwój ucznia przy ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i nauczycielami.
 6. Biblioteka upowszechnia treści edukacji zdrowotnej przy współpracy z pielęgniarką szkolną  i w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.
 7. Nauczyciel bibliotekarz stara się przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji
  i upowszechniać wiedzę o prawach człowieka i ucznia.

2. Współpraca z nauczycielami

 1. Wspiera nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
 2. Nauczyciele wszystkich przedmiotów współpracują z biblioteką korzystając
  z jej zasobów  i warsztatu informacyjno-bibliograficznego.
 3. Biblioteka informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
 4. Uczestniczy w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie pracy szkoły.

3. Współpraca z rodzicami

 1. Informuje rodziców o działalności biblioteki.
 2. Współpracuje z radami rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki.
 3. Przekazuje informacje o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców, strony internetowej szkoły, Facebook fanpage biblioteki, gazetki szkolnej.
 4. Prowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci.

4. Współpraca z innymi bibliotekami

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z Oleską Biblioteką Publiczną w zakresie promocji czytelnictwa oraz wzmacniania postaw czytelniczych oraz innymi bibliotekami szkolnymi.
 2. Wspólnie organizuje imprezy czytelnicze.
 3. Wymienia wiedzę i doświadczenia.
 4. Prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.
 5. Bierze udział w spotkaniach, odczytach, konferencjach metodycznych, szkoleniach.

 

                                       

 

e dz1

 

  galeria ico

  

logo face3

logo face

 

logo Laboratoria Przyszłości pion kolor

obrazek jadlospis 

 

telefonzaufaniaplakat

 

  

logo LS