Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: psp3.mojeolesno.pl.
Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020r.
Aktualizacja oświadczenia: 11.03.2021r.
Metoda przygotowania oświadczenia:
Dla strony przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa psp3.mojeolesno.pl spełnia wymagania w 79,29%.
Test wykazał następujące nieprawidłowości:
• obrazy nie posiadają opisów alternatywnych
• element tytułu jest pusty
• link nie zawiera treści ani tytułu
• link nie zawiera tekstu ani tytułu, a opis alternatywny zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje
• nazwa ramki nie jest zdefiniowana
Powody powyższych niezgodności: strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Portal nie jest dostępny dla osób słabowidzących.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Król- Czyżewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 358 28 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01.
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
46-300 Olesno, ul. Krasickiego 25
Tel.: 34 358 28 92
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: psp3.mojeolesno.pl
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Dostępność architektoniczna
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie mieści się pod adresem: ul. Krasickiego 25, 46-300 Olesno.
Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne – od ul. Krasickiego oraz z tyłu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody, natomiast do wejścia tylnego prowadzi podjazd, z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.
Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, natomiast istnieje możliwość zaparkowania samochodu tuż przed drzwiami z tyłu budynku. Podwyższenie przed drzwiami zaopatrzone jest w podjazd.
Do budynku i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, pochylni, platform, informacji głosowych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Brak dostępności tłumacza języka migowego.
Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnej

 

e dziennik

  galeriaKolor

  facebook

 

lab.przyszl

 

stolowka 

 

telefonzaufaniaplakat